I Konferencja „Dialog Techniczny” dla służb mundurowych

Do kogo kierujemy udział w konferencji?

Do osób pracujących w jednostkach państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz innych służb mundurowych, a w szczególności dla osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją przetargów publicznych oraz odbiorem techniczno-jakościowym przedmiotu zamówienia w sektorze ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie trwania konferencji uczestnicy zostaną poinformowani w ramach wykładów tematycznych o sposobie prawidłowego przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będą uczestniczyć w ramach paneli dyskusyjnych na temat sposobów rozwiązywania doraźnych problemów związanych z przygotowaniem przetargów na podstawie dotychczas organizowanych zamówień.

Celem konferencji jest:

1. Przedstawienie zasad przygotowania SIWZ:

· zapoznanie ze zmianami wynikającymi z wprowadzonej ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

· opis przedmiotu zamówienia na podstawie przepisów po nowelizacji,

· przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych od określenia potrzeb do zawarcia umowy,

· zapoznanie wykonawców z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami

· zapoznanie wykonawców z procedurami związanymi z ubieganiem się o zamówienie publiczne oraz z przepisami o środkach 

ochrony prawnej

· dobór kryteriów oceny ofert w świetle ustawy przetargowej,

2. Zapoznanie uczestników z wymaganiami techniczno-użytkowymi wyrobów w świetle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

· budowę pojazdów pożarniczych w oparciu o normy: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2,

· wyposażenie pojazdów oraz obowiązujący standard wyposażenia,

· prowadzenie badań przez CNBOP PIB,

· określenie warunków przyznawania świadectwa dopuszczenia dla poszczególnych wyrobów,

· protokół z odbioru techniczno-jakościowego samochodów pożarniczych,

3. Pokazanie problemów przy realizacji zakupów sprzętu 

przeciwpożarowego na podstawie dotychczas przeprowadzonych przetargach publicznych.

Program konferencji:

1. Zagadnienia prawne

2. Wymagania techniczno – użytkowe

3. Problematyka zakupów

Najbliższe wydarzenia Wszystkie wydarzenia

21-23 II 2018
28 II - 1 III 2018
28 II - 1 III 2018
28 II - 1 III 2018
6-7 III 2018
16-18 III 2018