RODO - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Targach Kielce S. A. pod adresem email iod@targikielce.pl ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru, organizacji i rozliczeń wydarzeń wystawienniczych, konferencji i imprez towarzyszących oraz przekazywania informacji o takich wydarzeniach na podstawie:
  a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - Art. 6 pkt 1 lit. a na podstawie wyrażonej zgody
  - Art. 6 pkt 1 lit. b na podstawie zamówień i zawartych umów
  - Art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora
  b. Kodeksu cywilnego
  c. Regulaminu Targów.
 4. kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa reprezentowanej firmy, dane adresowe
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie: firmy współpracujące z Targami Kielce
 6. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  wyłącznie w celu przekazywania Panu/Pana informacji o wystawach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych w Targach Kielce oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 10
 8. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby od której pochodzą lub z Internetu lub od pracodawcy którego Pan/Pani reprezentuje
 11. podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla naboru, realizacji zamówień, organizacji i rozliczenia wydarzeń wystawienniczych,  konferencji i imprez towarzyszących jest wymagane, ich nie podanie może skutkować odmową zawarcia umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
 13. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.